هشتادمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 28 آبان 1397 با عنوان  لیزرت را قورت بده... برگزار خواهد شد.

زمان: ساعت 13:40 روز 28 آبان 97

مکان: سالن سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

تاریخ نشست: 1397/08/28
ارائه دهنده: خانم دکتر آیدا آرای