موضوع اول باز هم LIGO و موضوع دوم نانو نوار گرافینی توپولوژیکهشتادویکمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 24 آذر 1397 با عنوان‌های  باز هم LIGO و نانو نوارهای گرافینی توپولوژیک برگزار خواهد شد.

ارائه دهنده: خانم مریم آقایی و فاطمه مقدسی

زمان: ساعت 15 روز 24 آذر 97

مکان: سالن سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

ارائه دهنده: 
خانم مریم آقایی و فاطمه مقدسی