نوبل 2015 فیزیکچهل و چهارمین جلسه خبر نشست دانشکده فیزیک در تاریخ 16 آبان 94  با عنوان نوبل 2015 فیزیک توسط خانم الهام شریفیان در اتاق سمینار دانشکده فیزیک برگزار گردید.

ارائه دهنده: 
الهام شریفیان