پخش سخنرانيهاي سرن: رهیافت کمپانی دیویو به محاسبات کوانتمیرهیافت کمپانی دیویو به محاسبات کوانتمی

دكتر كالين ويليامز

زمان: سه‌شنبه، 95/11/19، ساعت 13:30

مکان: اتاق سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک