صدوپنجمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در روز ۲۶بهمن ۱۳۹۸ باعنوان‌ چگونه پشه ها انسان را برای نیش زدن پیدا می‌کنند!؟ برگزار می‌شود.
روز:شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

ساعت: ۱۵:۰۰

مکان برگذاری خبرنشست: اتاق سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

تاریخ نشست: 1398/11/26
ارائه دهنده: مهدی ترابی گودرزی