هشتادوسومین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 29 دی 1397 با عنوان‌های کالای چینی به پشت ماه هم رسید برگزار خواهد شد.

زمان: ساعت 13:40 روز 29 دی 97

مکان: سالن کنفرانس طبقه پنجم دانشکده فیزیک

تاریخ نشست: 1397/10/29
ارائه دهنده: همایون انجم‌شعاع