شصت و پنجمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 11 آذر 1396 بر گزار می شود.
عنوان خبرنشست:  کشف طبیعی یک حفره بزرگ در هرم خوفو از اهرام ثلاثه مصر با مشاهده ی موئونهای تابش کیهانی
زمان: ساعت 14:50 تا 15:10
مکان: سالن سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

تاریخ نشست: 1396/09/11
ارائه دهنده: احمد حسین پور