کوچکی


کارشناس کامپیوتر وشبکه مسئول سايتهاي كامپيوتري وشبكه و وب سايت دانشكده فيزيك
خانم فیروزه کوچکی

تلفن:

031-33913761

فکس:

031-33912376

ایمیل:

kochaki@of.iut.ac.ir