مکان برگزاری: https://meet.iut.ac.ir/b/elh-nuo-nqw-8cm

ساعت ۵ بعد از ظهر 

تاریخ نشست: 1399/10/20
ارائه دهنده: الهام خزاعی