گرافين و مواد مشابهگرافين و مواد مشابه 

از سال 2004 و با كشف گرافين و ويژگيهاي استثنايي الكتريكي و مغناطيسي آن توجه ويژه‌اي به تحقيقات در مورد مشتقات اين ماده از جمله نانونوارهاي گرافيني و ريزساختارهاي نانومتري با ساختار گرافين و مواد دوبعدي ديگر با ساختار لانه‌زنبوري (مانند سيليسين و MoS2 ) بعمل آمد.  قابليتهاي اين مواد براي استفاده در صنايع نانوالكترونيكي و اسپين‌الكتروني مورد توجه ويژه قرار گرفت.

در گروه فيزيك ماده چگال نظري اين دانشكده هدف شبيه‌سازي و مدل كردن رفتارهاي الكتريكي و مغناطيسي اين مواد تحت شرايط متفاوت است. محاسبات ما معمولا در فضاي حقيقي انجام مي‌شود تا بتوان اثر بي‌نظمي ها مختلف را به‌طور دقيق در نظر گرفت. در نهايت نتايج محاسبات مدلهاي نسبتا ساده ما با نتايج تجربي مقايسه مي‌شوند.
در موادي كه از اتمهاي بزرگتري تشكيل شده‌اند، اثر برهم‌كنش اسپين- مدار نقش مهمي بازي مي‌كند. در چنين سيستمهايي احتمال وجود اثر كوانتومي هال اسپيني وجود دارد كه از موضوعات مورد علاقه اين گروه است و اين مواد كانديدهايي براي استفاده در صنايع اسپينترونيكي در آينده هستند.