96/03/01 دفاع كارشناسي ارشد: بررسی گذار فاز توپولوژیک در GeCH3 تک لایه بر اساس مدل تنگابست


عنوان:بررسی گذار فاز توپولوژیک در GeCH3 تک لایه بر اساس مدل تنگابست
ارائه دهنده:محسن رضایی
استاد راهنما:دکتر فرهاد فضیله
استاد مشاور:دکتر فرهاد شهبازی
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:دوشنبه – 96/03/01 – 11 صبح