96/03/30 دفاع كارشناسي ارشد: برآورد دز در سی تی اسکن کودکان با استفاده از دزیمتری فوتون در سی تی بزرگسالان


عنوان:برآورد دز در سی تی اسکن کودکان با استفاده از دزیمتری فوتون در سی تی بزرگسالان
ارائه دهنده:کبری محمدی
استاد راهنما:دکتر غلامرضاخسروی- دکترمحمدرضادیوبند
استاد مشاور:دکتر مریم حسنوند
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:سه شنبه 30/03/96 ساعت 10 صبح