96/10/23 دفاع كارشناسي ارشد- حلهای دقیق سیاهچالهها و برهمکنش اسپین جرم در نظریه پیمانهای لورنتس گرانش


عنوان:حلهای دقیق سیاهچالهها و برهمکنش اسپین جرم در نظریه پیمانهای لورنتس گرانش
ارائه دهنده:مهرداد خدادادی فرد
استاد راهنما:دکتر بهروز میرزا- دکتر احمد برزو
استاد مشاور:دکتر مسلم زارعی
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:شنبه-96/10/23- ساعت 11:30