96/10/23 دفاع كارشناسي ارشد- محاسبه جرم و پهنای ᴧ^* در واکنش K^-d Σπn در انرژی 1GeV براساس داده‌های آزمایشE-31 شتابدهنده J-PARC


عنوان:محاسبه جرم و پهنای ᴧ^* در واکنش K^-d Σπn در انرژی 1GeV براساس داده‌های آزمایشE-31 شتابدهنده J-PARC
ارائه دهنده:سجاد شیرین‌زاده وراغولی
استاد راهنما:دکتر مریم حسنوند
استاد مشاور:دکتر محمدحسن علامت‌ساز
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:شنبه-96/10/23- ساعت 10:00