96/10/24 دفاع كارشناسي ارشد- ساخت حسگر مقاومت شیمیایی گاز هیدروژن با استفاده از لایه نشانی پالادیم بر روی کاغذ صافی


عنوان:ساخت حسگر مقاومت شیمیایی گاز هیدروژن با استفاده از لایه نشانی پالادیم بر روی کاغذ صافی
ارائه دهنده:زهرا شاهزمانی ورنوسفادرانی
استاد راهنما:دکتر مهدی رنجبر
استاد مشاور:دکتر حسین احمدوند
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:یکشنبه – تاریخ: 96/10/24 – ساعت 10:30