96/10/24 دفاع كارشناسي ارشد- مروری بر آشکارسازی فوتون ها در سلول های گیرنده نوری چشمی


عنوان:مروری بر آشکارسازی فوتون ها در سلول های گیرنده نوری چشمی
ارائه دهنده:زهرا یزدانی
استاد راهنما:دکتر وحید سالاری
استاد مشاور:دکتر فرهاد شهبازی
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:یکشنبه – 96/10/24 – ساعت: 13:30