97/01/18 - سمینار دکتری - پرتوهای یونساز: از آسیب های بیولوژیک تا کاربردها در درمان سرطان


عنوان:پرتوهای یونساز: از آسیب های بیولوژیک تا کاربردها در درمان سرطان
ارائه دهنده:مجتبی مکاری
استاد راهنما:دکتر محمدحسن علامت ساز- دکتر علی اکبر بابایی بروجنی
استاد مشاور:دکتر رضا طالعی
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:شنبه 18 فروردین 1397 ساعت 11 صبح