97/07/11 - اطلاعیه تسهیلات دانشجویی بنیاد نخبگان 1-97