97/08/02 - اطلاعیه روند اعزام به فرصت تحقيقاتي دوره دکتری با هزينه شخصي