97/09/21 - سمینار کارشناسی ارشد - بررسی ویژگی های مغناطیسی و مغناطوالکتریکی لایه های نازک CoPdو CoPt روی زیرلایهPMN-PT


عنوان:بررسی ویژگی های مغناطیسی و مغناطوالکتریکی لایه های نازک CoPdو CoPt روی زیرلایهPMN-PT
ارائه دهنده:فاطمه سیدان
استاد راهنما:دکترحسین احمدوند
استاد مشاور:دکتر مهدی رنجبر
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:چهارشنبه، 97/09/21 - ساعت 09:30