97/09/25 - اطلاعیه امتحان كارگاه ايمني و بهداشت عمومي 97