97/10/09 - اطلاعیه برگزاری آزمون مجدد کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی در ترم 1-97