97/10/26 - دفاع کارشناسی ارشد - فرآیند موران روی شبکه‌های منظم


عنوان:فرآیند موران روی شبکه‌های منظم
ارائه دهنده:مهناز سلیمانی اصل
استاد راهنما: دکتر کیوان آقابابایی سامانی، دکتر مجتبی اعلایی
استاد مشاور:
مکان:سالن ویدیو کنفرانس مرکز آموزش‌های الکترونیکی
زمان:چهارشنبه، 97/10/26 - ساعت 13:30