97/10/29 - اطلاعیه آیین نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعداد برتر دورشته کارشناسی