1398/09/23
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر مجتبی اعلائی
1398/09/16
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر احمدوند
1398/09/09
اتاق سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر سمیه نهاوندیان
1398/08/18
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر فرهنگ لران
1398/08/11
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر کیوان آقابابایی سامانی
1398/07/20
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر صادق جلالی
1398/07/13
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر داریوش وشایی
1398/03/25
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر محمدرضا کوشش
1398/03/01
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر احسان بوالحسنی

صفحه‌ها