1398/03/25
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر محمدرضا کوشش
1398/03/01
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر احسان بوالحسنی
1398/03/01
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر محمدحسین چوپان‌دستجردی
1398/03/01
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر سجاد مری
1398/02/30
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر محمدحسین ژولیده
1398/02/29
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر سروش شاکری
1398/02/14
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
Professor Erik Koch
1398/01/27
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
Dr. Ansgar Liebsch
1397/11/27
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر محمدرضا کوشش
1397/12/04
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر محمد ترکیهای‌اصفهانی

صفحه‌ها