1398/10/14
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر حامد بخشیان
1398/10/10
اتاق سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر سیداکبر جعفری
1398/09/30
اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
دکتر صغری رضایی
1398/09/30
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر علی فقیه
1398/09/23
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر مجتبی اعلائی
1398/09/16
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر احمدوند
1398/09/09
اتاق سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر سمیه نهاوندیان
1398/08/18
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر فرهنگ لران
1398/08/11
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر کیوان آقابابایی سامانی

صفحه‌ها