1392/09/09
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر مسلم زارعی
1393/03/03
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر علی ایمان پور
1393/07/20
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر نیایش افشردی
1393/09/08
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر اصغر غلامی
1393/08/25
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر مهدی بهادران
1393/09/15
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر جواد تقی زاده فیروزجایی
1393/09/29
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر مهدی ترابیان
1393/11/18
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر سید یاسر ایازی
1393/10/06
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر حمیده شاکری پور
1393/11/12
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر اسماعیل عبدالحسینی

صفحه‌ها