1393/11/25
اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
علی مدبر اصل
1393/12/02
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر روح اله محمدی
1393/12/09
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر رضا خسروآبادی
1393/12/16
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر علیرضا دهقانی
1394/01/22
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر فرهاد فضیله
1394/01/25
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
پروفسور تاپیو آلا-نیسیلا
1394/01/31
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
پروفسور سید رقیب حسن
1394/02/05
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر حسن فیروز جاهی

صفحه‌ها