1398/08/18
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر فرهنگ لران
1398/08/11
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر کیوان آقابابایی سامانی
1398/07/20
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر صادق جلالی
1398/07/13
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر داریوش وشایی
1398/03/25
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر محمدرضا کوشش
1398/03/01
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر احسان بوالحسنی
1398/03/01
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر محمدحسین چوپان‌دستجردی
1398/03/01
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر سجاد مری
1398/02/30
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر محمدحسین ژولیده
1398/02/29
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر سروش شاکری

صفحه‌ها