1398/02/14
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
Professor Erik Koch
1398/01/27
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
Dr. Ansgar Liebsch
1397/11/27
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر محمدرضا کوشش
1397/12/04
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر محمد ترکیهای‌اصفهانی
1397/12/19
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر سیدمحمدصادق موحد
1397/12/21
اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
دکتر مهدی ادیبی
1397/12/18
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر مهدی عبدی
1397/10/01
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
امیررضا قسامی
1397/10/29
اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
دکتر روح‌اله قبادی
1398/02/07
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
Professor Artem R. Oganov

صفحه‌ها