1393/05/22
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
Professor Gao Xianlong
1397/08/28
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر حبیب خسروشاهی
1397/08/12
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر حسین احمدوند
1397/08/19
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر مسلم زارعی
1397/07/28
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر صدیقه سجادیان
1397/07/21
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر فرهنگ لران
1397/02/22
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر علی فقیه

صفحه‌ها