1397/02/08
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر راضیه امامی
1397/04/05
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
Professor Matteo Marsili
1397/05/20
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر طیبه عامری
1397/02/29
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر افشین هوشنگ
1397/02/29
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
مسعود ملائی
1397/02/01
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر وحید سالاری
1397/01/15
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر شبیر برزنجه
1396/12/12
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر آیدا آرای
1396/11/14
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر صدیقه سجادیان

صفحه‌ها