1396/11/28
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر مسلم زارعی
1396/10/02
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر وحید سالاری
1396/09/25
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دكتر مجتبی اعلايی
1396/09/18
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر پرویز کاملی
1396/09/11
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دكتر فرهاد شهبازي
1396/09/04
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر فرهاد شهبازی
1396/09/08
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر هاجر نعمت اللهی
1396/08/29
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دكتر نويد عباسی
1396/08/22
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر سیدمحمدرضا طاهری
1396/08/20
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر آذر تفریحی

صفحه‌ها