1396/08/13
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر حسین احمدوند
1396/08/06
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دكتر مهدی رنجبر
1396/07/29
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دكتر فرهنگ لران
1396/07/22
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دكتر فرهاد شهبازی
1396/07/03
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دكتر حسین معینی
1396/02/30
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر انسیه عرفانی
1396/02/23
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دكتر رقیه يزدانی
1396/02/16
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
فریده حاجی‌حیدری
1396/02/09
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
سروش شاکری

صفحه‌ها