1395/08/22
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر حسام سلطان‌پناهی
1395/08/17
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر علی ملاباشی
1395/08/09
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر سید امیر طباطبایی
1395/07/12
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر مهدی ادیبی
1395/07/10
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
پروفسور کازوماسا تاکشی
1395/07/05
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
پروفسور یوردن برانکف
1395/07/04
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
پروفسور جرزی لوژکا
1395/07/04
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
پروفسور چیکاشی آریتا
1395/07/03
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر رضا توکلی دینانی

صفحه‌ها