1396/02/02
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر سیدحمید سیدعلائی
1396/01/26
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دكتر مایكل ارتيموسكی
1396/01/21
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر امیرعباس حقیقی‌راد
1395/11/23
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دكتر احمد برزو
1395/10/18
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر امیرسجاد اسماعیلی
1395/10/20
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
امير تولا
1395/09/21
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دكتر نارك ساهاكيان
1395/10/04
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
دکتر فاطمه فانی‌ثانی
1395/09/21
سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
پروفسور رمو روفنی

صفحه‌ها