اعضای هیئت علمی و کارمندان بازنشستهپروفسور سيد محمد اميني

مرتبه علمی:

استاد

تلفن:

031-33913707دکتر علي اکبربابايي بروجني

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ماده چگال نظري

پست الکترونیکی:

brojeny@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website

تلفن:

031-33913703

 

پروفسور اکبر پروازيان

مرتبه علمی:

استاد

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک هسته اي

ايميل:

parvazin@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website

تلفن:

031-33913713آقاي حسن پوستيان

مرتبه علمی:

مربی آموزشیارآقاي علي دادخواه

مرتبه علمی:

مربی

تلفن:

031-33913705دكتر سيد محسن ذهبي

مرتبه علمی:

استادیار

تلفن:

031-33913705دكتر مهدي صفا اصفهانی

مرتبه علمی:

دانشیار

تلفن:

031-33913707آقاي محمد تقي قديري

مرتبه علمی:

مربی آموزشیارآقاي عباسعلي نصر

مرتبه علمی:

مربی

تلفن:

031-33913705آقای نادعلي اخوان

سمت:

امین اموالآقای ايرج امامي

سمت:

كارشناس و مسئول آزمايشگاه هاي عمومي (آزمايشگاه الكتريسيته و مغناطيس )آقای سید مجتبی رسولی

سمت:

کارشناس ارشد مواد- سرامیک