فیزیک شتابدهنده از ابتدا تاکنون -- تاریخ برگزاری: ش, 09/22/1399
2020/12/09
رفتار آمیبی در ذرات کلوییدی غلطان -- تاریخ برگزاری: ش, 09/15/1399
2020/11/30
حسگری و ارتباطات کوانتومی مایکروویو -- تاریخ برگزاری: ش, 09/01/1399
2020/11/16
فیزیک و صنعت: طراحی سیکلوترون کوچک -- تاریخ برگزاری: ش, 08/24/1399
2020/11/11
همایش روز فیزیک ۹۹ -- تاریخ برگزاری: ش, 11/04/1399
2020/11/09
ظهور مغناطش در لایه‌های بغایت نازک -- تاریخ برگزاری: ش, 08/17/1399
2020/11/02
فیزیک آماری برای تشخیص بیماری -- تاریخ برگزاری: ش, 08/10/1399
2020/10/27
بازبهنجارش در مکانیک کوانتمی: پتانسیل تابع دلتا -- تاریخ برگزاری: ش, 08/03/1399
2020/10/21
موفقیت ها و چالش هاي نظریه ي ماده تاریک -- تاریخ برگزاری: ش, 07/19/1399
2020/10/06
ناهمسانگردي در ساختارهاي 2بعدي -- تاریخ برگزاری: ش, 07/12/1399
2020/10/06

صفحه‌ها