بازبهنجارش در مکانیک کوانتمی: پتانسیل تابع دلتا -- تاریخ برگزاری: ش, 08/03/1399
1399/07/30
موفقیت ها و چالش هاي نظریه ي ماده تاریک -- تاریخ برگزاری: ش, 07/19/1399
1399/07/15
ناهمسانگردي در ساختارهاي 2بعدي -- تاریخ برگزاری: ش, 07/12/1399
1399/07/15
آزمایشگاه‌های مجازی مواد، از رویا تا واقعیت -- تاریخ برگزاری: ش, 03/31/1399
1399/04/03
معادله بولتزمن کوانتمی برای فرمیون‌ها -- تاریخ برگزاری: ش, 04/07/1399
1399/04/03
گامی به سوی کشف ماده‌ی تاریک اکسیونی -- تاریخ برگزاری: ش, 03/24/1399
1399/03/18
همایش فیزیک و سامانه های اجتماعی -- تاریخ برگزاری: پ, 03/08/1399
1399/02/31

صفحه‌ها