آزمایشگاه‌های مجازی مواد، از رویا تا واقعیت -- تاریخ برگزاری: ش, 03/31/1399
1399/04/03
معادله بولتزمن کوانتمی برای فرمیون‌ها -- تاریخ برگزاری: ش, 04/07/1399
1399/04/03
گامی به سوی کشف ماده‌ی تاریک اکسیونی -- تاریخ برگزاری: ش, 03/24/1399
1399/03/18
همایش فیزیک و سامانه های اجتماعی -- تاریخ برگزاری: پ, 03/08/1399
1399/02/31
سمینار ویژه: بررسی شبکه پیچیده زمین‌لرزه‌ها -- تاریخ برگزاری: ش, 09/30/1398
1398/09/27

صفحه‌ها