سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
15:10
1398/07/13
دکتر داریوش وشایی

مرکز تحقیقاتی مهندسی لری مونتیث، دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی

راندمان انرژي در جهان تقریبا 40 درصد است. این بدان معناست که حدود 60 درصد از انرژیی که ما تولید میکنیم عمدتا بـه صورت گرما هدر میرود. نیروگاهها، فرآیندهاي صنعتی، کوره‌هاي پخت صنعتی، فنآوري‌هاي حمل و نقـل ، لـوازم مصـرفی یـا حتی انرژي خورشیدي همگی مقدار قابل توجهی گرما تولید می‌کنند، که معمولا هـدر مـی رونـد و بـه محـیط زیسـت سـپرده می‌شوند. در این سمینار چندین جنبه صرفه‌جویی در مصرف انرژي و بازیابی گرماي مصرف نشـده مـورد بحـث قـرار گرفتـه و نقش فناوري نانو در پاسخ به ایـن نیـاز جهـانی مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت. در ابتـدا کـاربرد فـن آوري‌هـاي مـایکروویو و پیشرفت‌هاي اخیر در ساخت مواد با استفاده از تابش الکترومغناطیسی را ارائه مـی دهـیم . نقـش میکرویـو خیلـی بیشـتر از آن چیزیست که امروز استفاده می‌کنیم. استفاده از میکرویو میتواند منجر به راندمان انرژي بالا، روش کارآمد جدید سـنتز مـواد و حتی کاهش انتشار گلخانه‌اي شود. در مرحله بعدي، تبدیل انرژي حرارتی به الکتریکی با استفاده از مواد ترموالکتریـک معرفـی میشود. اطلاعات پایه‌اي، پیشرفت‌هاي اخیر، و روشهاي مبتنی بر مهندسی نانو براي ساخت مواد ترموالکتریـک کارآمـد ارائـه می‌شود. کاربردهاي گوناگون این ادوات از تولید انرژي در ابعاد میکرو وات تا کیلو وات مطرح می‌شـود. مطالـب از سـطوح بسـیار ابتدایی تا پیشرفته ارائه شده است تا دانشجویان مهندسی و علوم با پیشینه اندکی بتوانند بحث‌هـا را دنبـال کننـد و امیـدوارم بتوانند در پروژه‌هاي تحقیقاتی فعلی یا آینده خود از این موضوعات بهره‌مند شوند.

پیوستاندازه
PDF icon l42.pdf269.1 کیلوبایت