https://meet.iut.ac.ir/b/meh-aws-vrp-quc
17:00
1399/07/19
دکتر حسین حقی

نظریه ي ماده تاریک موفقیت هاي چشمگیري در توصیف کیهان در مقیاس هاي بزرگ مانند توصیف تابش زمینه ي کیهـانی و ساختارهاي بزرگ مقیاس کیهانی داشته است. علیرغم این موفقیت ها این نظریه با ناسازگاري هاي جدي بین نتایج شبیه سـازي هـا و مشـاهدات رصـدي در مقیـاس هـاي کهکشانی و زیر کهکشانی مواجه است. در این سخنرانی بعد از مقدمه اي کوتاه از نحوه ي شکل گیري نظریه ماده تاریـک بـه تعدادي از این چالش ها اشاره خواهم کرد.

پیوستاندازه
PDF icon n53.pdf219.75 کیلوبایت