آذر تفریحی
سرپرست فرهنگی دانشجویی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
tafrihi@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913746
شماره اتاق:
259
فرهاد شهبازي
سرپرست تحصیلات تکمیلی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
shahbazi@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913755
شماره اتاق:
242
مهدی عبدی
معاونت پژوهشی
استادیار
معاونت پژوهشی
mehabdi@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913724
شماره اتاق:
256
فرهاد فضیله
معاونت آموزشی
دانشیار
معاونت آموزشی
fazileh@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913764
شماره اتاق:
243
سيد ظفرالله کلانتري
رئیس دانشکده
استاد
رئیس دانشکده
zafar@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913729
شماره اتاق:
257