آذر تفریحی
سرپرست فرهنگی دانشجویی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
tafrihi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913746
شماره اتاق:
259
مسلم زارعی
معاونت پژوهشی
استادیار
معاونت پژوهشی
m.zarei@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913745
شماره اتاق:
258
فرهاد شهبازي
سرپرست تحصیلات تکمیلی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
shahbazi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913755
شماره اتاق:
242
فرهاد فضیله
معاونت آموزشی
استادیار
معاونت آموزشی
fazileh@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913764
شماره اتاق:
243
پرویز کاملی
رئیس دانشکده
استاد
رئیس دانشکده
kameli@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913756
شماره اتاق:
236