کيوان آقابابايي سامانی
معاونت پژوهشی
دانشیار
معاونت پژوهشی
samani@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913763
شماره اتاق:
254
حسین احمدوند
استادیار
ahmadvand@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913708
شماره اتاق:
221
مجتبی اعلایی
استادیار
m.alaei@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913704
شماره اتاق:
218
هادي اکبرزاده
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
akbarzad@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913711
شماره اتاق:
222
حامد بخشیان سهی
استادیار
bakhshian@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913703
شماره اتاق:
219
آذر تفریحی
سرپرست فرهنگی دانشجویی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
tafrihi@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913746
شماره اتاق:
259
عبیده جعفری
استادیار
abideh.jafari@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913703
شماره اتاق:
219
مريم حسنوند
استادیار
hassanvand@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913718
شماره اتاق:
207
غلامرضا خسروي
دانشیار
rezakhosravi@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913716
شماره اتاق:
208
مهدی رنجبر
دانشیار
ranjbar@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913754
شماره اتاق:
237
مسلم زارعی
دانشیار
m.zarei@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913745
شماره اتاق:
258
وحيد سالاري
استادیار
vahidsalari@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913709
شماره اتاق:
206
صدیقه سجادیان
استادیار
s.sajadian@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913759
شماره اتاق:
262
سروش شاکری
استادیار
s.shakeri@iut.ac.ir
تلفن:
۰۳۱-۳۳۹۱۳۷۰۵
شماره اتاق:
۲۱۶
حمیده شاکری پور
استادیار
hshakeri@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913722
شماره اتاق:
226
فرهاد شهبازي
سرپرست تحصیلات تکمیلی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
shahbazi@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913755
شماره اتاق:
242
احمد شيرزاد
دانشیار
shirzad@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913712
شماره اتاق:
212
پیمان صاحب سرا
استادیار
sahebsara@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913736
شماره اتاق:
239
اسماعیل عبدالحسینی سارسری
استادیار
abdolhosseini@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913753
شماره اتاق:
205
مهدی عبدی
استادیار
mehabdi@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913724
شماره اتاق:
256
محمدحسن علامتساز
دانشیار
alamatsa@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913715
شماره اتاق:
214
فرهاد فضیله
معاونت آموزشی
دانشیار
معاونت آموزشی
fazileh@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913764
شماره اتاق:
243
پرویز کاملی
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
kameli@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913756
شماره اتاق:
236
سيد ظفرالله کلانتري
رئیس دانشکده
استاد
رئیس دانشکده
zafar@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913729
شماره اتاق:
257
فرهنگ لران اصفهاني
فیزیک نظری
استاد
فیزیک نظری
loran@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913765
شماره اتاق:
255
بهروز ميرزا
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
b.mirza@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913706
شماره اتاق:
217
سید جواد هاشمی فر
دانشیار
hashemifar@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913732
شماره اتاق:
220