پنجاه و نهمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 22 مهر 96 در سالن سمینار دانشکده فیزیک برگزار می شود.
عنوان خبر نشست: good bye Cassini
زمان: ساعت 14:50
مکان: اتاق سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

تاریخ نشست: 1396/07/22
ارائه دهنده: زهرا میرزائیان