حسین احمدوند
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
ahmadvand@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913708
شماره اتاق: :
221
مهدی رنجبر
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ranjbar@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913754
شماره اتاق: :
237
حمیده شاکری پور
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
hshakeri@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913722
شماره اتاق: :
226
پرویز کاملی
رئیس دانشکده
استاد
رئیس دانشکده
زمینه های تحقیقاتی
kameli@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913756
شماره اتاق: :
236