گروه فیزیک ماده چگال نظری

گروه فيزيك ماده چگال نظري در زمينه‌هاي مرتبط با سيستمهاي همبسته قوي، سيستمهاي ناكام مغناطيسي و سيستمهاي بي‌نظم فعاليت مي‌كند.

موضوعات مورد علاقه اين گروه شامل ابررسانايي (پديده شناسي و نظريه‌هاي ميكروسكوپي) ، مغناطش و سيستمهاي مغناطيسي ناكام، خواص الكتريكي و مغناطيسي گرافين و مواد مشابه، ترابرد كوانتومي و بكارگيري مدلهاي مربوط به اثر بي‌نظمي روي خواص مواد است.

 اعضاي هيات علمي گروه عبارتند از:

دكتر فرهاد شهبازي
 دكتر فرهاد فضيله
دكتر پيمان صاحبسرا
دكتر مجتبي اعلايي  

سيستمهاي اسپيني ناكام

سيستمهاي بي‌نظم

گرافين و مواد مشابه

ترابرد كوانتومي