آزمایشگاه فیزیک حرارت و مکانیک:

این آزمایشگاه مطابق سر فصل های درس فیزیک 1 و فیزیک کشاورزی شامل آزمایشهای مکانیک و حرارت برای دانشجویان دوره کارشناسی برای همهً رشته هایعلوم پایه و مهندسی ایجاد شده است.

الف - آزمایشهای مکانیک

1- اندازه گیری و خطا
دانشجویان با مباحثی مانند ارقام با معنی، نحوه گزارش نتایج و برآورد خطای آزمایش، تحلیل نتایج و برازش داده ها به روش کمترین مربعات و همچنین با وسایل اندازه گیری آشنا می شوند.

2- قوانین حرکت
بررسی حرکت یک بعدی و با استفاده از ریل هوا در دو قسمت سرعت ثابت وشتاب ثابت انجام می گیرد.

3- سقوط آزاد
در این آزمایش ضمن بررسی رابطه ی سقوط آزاد شتاب جاذبه با دقت زیاد به دست می آید.

4- گشتاور ماند
در این آزمایش لختی دورانی جسم های مختلف مثل کره،استوانه توپر،استوانه توخالی و لایه استوانه ای اندازه گیری می شود.

5- آونگ مرکب
شامل یک میله و سه استوانه یکسان است که استوانه ها بر روی میله قرار دارند و می توان مکان آن ها را تغییر داد.با تغییر وضعیت استوانه ها رابطه زمان تناوب آونگ در دو قسمت مرکز جرم ثابت و لختی دورانی ثابت بررسی می شود.

6- حرکت دورانی
حرکت دورانی یک صفحه دوّار با شتاب ثابت و رابطهً تغییر گشتاور(I) و شتاب زاویه ای بررسی می شود.این آزمایش با کمک رایانه،اینترفیس و احساسگر نوری و با استفاده از نرم افزار خاص انجام می شود.

ب - آزمایشهای حرارت

1- قانون عمومی گازها 

در اين آزمايش رابطه بین فشار حجم و دمای گازهای ایده ال بررسی می شود.

اتاق 13، طبقه همکف