آزمایشگاه حالت جامد: 

دستگاههاي ـ آموزشي آزمايشگاه حالت جامد 

 1ـ دستگاه مربوط به آزمايش اثر هال در دو نوع نوار فلزي نقره و تنگستن به همراه پروب هال استاندارد جهت اندازه­گيري ميدان
2ـ دستگاه مربوط به آزمايش بستگي مقاومت نيمه هادي به دما، شامل پروب نيمه هادي و كورة الكتريكي و دما سنج مربوطه
3ـ دستگاه مربوط به آزمايش تشديد اسپين الكترون (ESR)شامل مولد RF، واحد تغذيه ESR و پيچه­هاي هلمهولتز و نيز يك دستگاه اسيلوسكوپ دو كاناله
4ـ دستگاه مخصوص اندازه­گيري انرژي گاف نيمه رسانا از طريق طيف جذبي كه در المپياد بين­المللي فيزيك استفاده شده است. Band gap
5ـ دستگاه مربوط به نمايش مدل آهنربائي (مشاهدة پسماند فرومغناطيسي) كه شامل مدل آهنربائي و نيز يكدستگاه پروژكتور و پيچه­هاي هلمهولتز مي­باشد.
6ـ دستگاه مربوط به اندازه­گيري نوسانات الكترومغناطيس در يك مدار RLC به كمك اسيلوسكوپ براي منبع
7ـ رسم منحني مشخصه ترانزيستورها و اندازه­گيري ضرائب آلفا وبتا به كمك ميكرو ولتمتر و مدارهاي مخصوص.
8ـ رسم منحني مشخصه ديودها به كمك ميكرو ولتمتر، آميكرو آمپرمتر و مدار مربوطه
9ـ دستگاه مخصوص آزمايش تنش ـ كرنش براي اندازه­گيري ضريب الاستيسيته در نمونه­هاي فلزي و غير فلزي و نيزقالبهاي مربوطه جهت ساخت نمونه­هاي پلاستوفوم و غيره ... و نيز پرس هيدروليكي مربوطه
لوازم جانبي :
1ـ منابع تغذيه AC و DC
2ـ جعبه خازن
3ـ انواع مولتي­متر، آمپرمتر و ولتمتر
4ـ مولد فركانس
5ـ آمپلي فاير
6ـ RLC متر
7ـ انواع يوك و سيم پيچ جهت توليد ميدان مغناطيسي

اتاق 111، طبقه 3