آزمايش هاي فيزيك مدرن

1- سرعت نور
با استفاده از روش آینه چرخان با موتوری که تعداد دور آن 500 دور در ثانیه است اندازه گیری می شود و با داشتن زاویه تابش نور زمان رفت و برگشت نور در یک مسیر مشخص اندازه گیری می شود.

2- اندازه گیری بار ذرات روغن
با استفاده از روش پاشیدن ذرات روغن در فضای بین دو صفحه خازن و با استفاده از یک میدان الکتریکی و حرکت سقوط آزاد ذرات روغن،بار الکتریکی ذرات روغن اندازه گیری می شود.

3- آزمایش تامسون
با استفاده از حرکت ذرات باردار الکتریکی (الکترون) و اعمال یک میدان مغناطیسی یکنواخت ذرات روغن حرکت دایره ای انجام می دهند و با اندازه گیری شعاع دایره و شدت جریان مقدار e/m بدست می آید.

4- بررسی طیف اتم هیدروژن
با استفاده از لامپ بالمر طیف اتم H تولید شده با روش پراش نور، مقدار انحراف تور را اندازه گیری کرده و با استفاده از مقدار انحراف نور مقدار طول موج هر طیف را اندازه گیری می کنیم.

5- آزمایش اثر عادی زیمن
با استفاده از لامپ کادمیم طیف اتم کادمیم در یک میدان قوی مغناطیسی با استفاده از طیفش مورد بررسی قرار می گیرد و مقدار e/m را می توان اندازه گیری کرد.

6 – آزمایش فرانک هرتز
با استفاده از لامپ مخصوص فرانک هرتز در اثر برخورد الکترون با اتم های جیوه در برخوردهای الاستیک و غیر الاستیک می توان کوانتیزه بودن انرژی را مورد بررسی قرار داد.

7 – اثر کامپتون
با استفاده از دستگاه اشعه X و شمارش پرتوهای X در یک کنتور G-M می توان تابش را اندازه گیری کرده، میزان جذب اشعه در یک تیغه مسی اندازه گیری شده و با داشتن ضریب جذب تغییر طول موج را بدست آورده و با تئوری مقایسه می شود.

8 – اثر فتوالکتریک
با داشتن طیف یک لامپ جیوه و یک سلول فتوالکتریکمیزان ولتاژ معکوس را اندازه گیری کرده و با داشتن نمودار ولتاژ بر حسب فرکانس، فرکانس آستانه و ثابت پلاتک و تابع کار فلز بدست می آید.

9 – تابش جسم سیاه
با استفاده از یک کوره الکتریکی و یک آشکارساز طول موج های گرمائی(بالا) میزان ولتاز ایجاد شده در یک ترموکوپل را انازه گیری کرده و با رسم نمودار ولتلژ (توان تابشی) مقدار ثابت سیکما را بدست می آوریم.

اتاق 109، طبقه 3