پیام تشکر و قدردانی رئیس دانشگاه از زحمات صادقانه و خدمات موثر جناب آقای دکتر پرویز کاملی در دوره ی تصدی ریاست دانشکده فیزیک