به پیشنهاد اعضای محترم هیئت علمی دانشکده فیزیک و حکم رئیس دانشگاه جناب آقای دکتر ابطحی، آقای دکتر سیدظفراله کلانتری استاد دانشکده فیزیک به عنوان رئیس دانشکده فیزیک منصوب شد.