استفاده از ویدیو کنفرانس مرکز آموزش‌های الکترونیکی و آزاددانشجویانی که برای برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری یا پایان‌نامه کارشناسی ارشد متقاضی استفاده از اتاق ویدیو کنفرانس مرکز آموزش‌های الکترونیکی و آزاد می‌باشند باید ده روز زودتر به دفتر این مرکز مراجعه و مراحل انجام کار را پیگیری نمایند.