آز فیزیک پایه 1آزمایشهای حرارت

1- قانون عمومی گازها
رابطه بین فشار حجم و دمای گازهای ایده ال بررسی می شود

2- ترمومتر گازی
برای ساختن دماسنج با استفاده از رابطه خطی فشار و دمای گاز ایده ای در حجم ثابت انجام می شود

3- فشار بخار اشباع
رابطه غیر خطی فشار و دما برای بخار اشباع بررسی می شود

4- قانون ژول
در یک مدار التریکی شامل منبع تغذیه، گرماسنج، آمپرمتر، ولتمترو رئوستا، با توجه به اینکه انرژی الکتریکی مصرفی گرماسنج با انرژی گرمائی تولیدی در گرماسنج برابر است ثابت ژول بدست می آید

5- ضریب انبساط طولی فلزات و حجمی مایعات
تغییرات طول یک میله فلزی با دما و همجنین تغییرات حجم یک مایع با دما بررسی می شود.در این آزمایش از دماسنج های دیجیتال با دقت یک دهم درجه سانتیگراد استفاده می شود

6- هدایت گرمائی
با هدف تحقیق نظریه فوریه و بدست آوردن ضریب هدایت حرارتی میله فلزی و با استفتده از دستگاه سیرل انجام می شود

7- ضریب اتمیسیته گازها
با استفاده از چرخه ای شامل فرایند بر دررو، هم حجم و همدما ضریب اتمیسیته هوا بدست می آید

8- ارشمیدس
اندازه گیری حجم یک جسم با استفاده از قانون ارشمیدس انجام می شود