دانشکده فيزيك در سال 1356، همزمان با شروع فعالیت سایر دانشکده ها، فعالیتهای خود را آغاز کرد. با توجه به برنامه پیش بینی شده دوره های مختلف تحصیلات در این دانشکده، تا سال 1364 (که مجهز به آزمایشگاههای لازم و کادر مورد نیاز شد) دانشجو نپذیرفت و فعالیت های عمدة دانشکده تا آن زمان صرف آماده سازی و تدارک های ضروری برای پذیرفتن دانشجو، پژوهش در زمینه های مختلف و تدریس دروس گوناگون فیزیک، از قبیل فیزیک مکانیک، حرارت، الکتریسیته مغناطیس و فیزیک موج و ارتعاش برای دانشجویان تمامی رشته های فنی و مهندسی و کشاورزی شد. از سال 1364 که دانشجوی دورة کارشناسی پذیرفت، علاوه بر فعالیت های درسی و تحقیقاتی فوق، به امر تدریس دروس گوناگون دورة کارشناسی پرداخت. از سال 1368 پذیرش دانشجوی دورة کارشناسی ارشد و تدریس دورس دورة کارشناسی ارشد، راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد مزید بر سایر فعالیت های این دانشکده شد. در سال 1376، دانشجویان دوره دانشوری به این دانشکده راه یافتند و مطابق برنامة زمانبندی شده و با عنایت به تجهیز آزمایشگاه ها و تهیه امکانات رایانه ای لازم برای دورة دکتری، در سال 1377 شروع به پذیرش دانشجوی دکترا کرد.
این دانشکده در سال جاری(2-87) با تعداد 282 نفر دانشجوی دورة کارشناسی در گرایشهای فیزیک حالت جامد (مادة چگال) و فیزیک هسته ای، تعداد 76 دانشجو دورة کارشناسی ارشد، در گرایشهای فیزیک ماده چگال، هسته ای و فیزیک ذرات بنیادی و با 28 نفر دانشجوی دورة دکترا در گرایش مادة چگال، هسته ای، ذرات بنیادی فعالیت می کند.
رشته های تحصیلی موجود برای دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد، دانشوری و دورة دکتری عبارتند از فیزیک مادة چگال، فیزیک هسته ای، فیزیک ذرات بنیادی (سه رشته).